ไม่ขออยู่ร่วมชายคา ...

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว ตอนที่ 2 “ไม่ขออยู่ร่วมชายคา วิธีการนั้นเป็นฉะนี้”

โดย ศักดา บัวลอย

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา แถบประเทศยุโรปมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปในทางอุตสาหกรรมมากขึ้น รวมทั้งประเทศสวิตเซอรแลนด์ก็เช่นเดียวกัน สถาบันครอบครัวเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จากครอบครัวใหญ่เปลี่ยนมาเป็นครอบครัวเล็ก สิทธิความเสมอภาคระหว่างชายหญิง รวมทั้งการสมรสข้ามวัฒนธรรม ตลอดทั้งบริบททางสังคม และวิถีชีวิตก็แตกต่างไปจากยุคเก่า การหย่าร้างเกิดขึ้นเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา จากข้อมูลสถิตของกระทรวงสถิติแห่งชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สถิติการหย่า เมื่อปี ค.ศ. 2000 อยู่ที่ 25.6%  เพิ่มขึ้นมาเป็น 41.15% ในปี ค.ศ. 2016 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งนับว่าสูงมากทีเดียวในแถบทวีปยุโรป

 

Read more …

Close Window