สถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาเพื่อประมวลสถานการณ์การค้ามนุษย์จากไทยมายังเยอรมนี

ผู้ศึกษา: ดร.พัทยา เรือนแก้ว นักวิจัยอิสระ

สนับสนุนโดย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี

โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

Go back

Close Window