อยู่สวิตเซอร์แลนด์

คู่มือกฎหมายสำหรับคนไทย
“ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว“

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ตุลาคม 2562

เขียนและรวบรวมโดย
ศักดา บัวลอย

พิสูจน์อักษร
ดร.พัทยา เรือนแก้ว / สุรีรัตน์ ณิชาพัฒน์ / อรณี ไฟฟ์เฟอร์

ออกแบบปก / ศิลป์ / รูปเล่ม
อัญชัญ เฮียร์ลิ่ง

ผู้สนับสนุนโครงการพิมพ์คู่มือฯ
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ลิขสิทธิ์
สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน (สวิตเซอร์แลนด์)
www.n-t-overseas.de

เนื้อหาในเล่ม

-อยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน สิทธิหน้าที่ของสามีภรรยา

-การแยกกันอยู่ รูปแบบการแยกกันอยู่ และการดำเนินการเรื่องเอกสารต่าง ๆ

-ทรัพย์สิน และสัญญาสมรส ประเภทของสัญญาสมรส

-มรดก สิทธิในการรับมรดก การแบ่งมรดก

-เมื่อตกพุ่มม่าย การดำเนินการต่าง ๆ การแจ้งตาย การดำเนินการเรื่องงานศพ

-บุตร สิทธิของบุตร การทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ ความผิดและบทลงโทษผู้เยาว์

Go back

Close Window