คนไทยในต่างประเทศในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO) ได้จัดทำการสำรวจออนไลน์ ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2563สำรวจสภาพชีวิตของคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อทำความเข้าใจสภาพปัญหาของคนไทยในต่างประเทศ ในสถานการณ์ดังกล่าว 

ผลการศึกษาพบว่า แม้นคนไทยในต่างประเทศจะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของไวรัสนี้ แต่คนไทยในต่างประเทศเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันทางใจที่ดีระดับหนึ่ง ส่งผลให้ได้รับผลกระทบทางสังคมไม่มากนัก

 

 

โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

Go back

Close Window