คู่มือครูแม่-สอนลูกพูดภาษาไทย

ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน

A5 จำนวน 60 หน้า 

Kontakt: info@d-magazine.de 

 

ครูแม่” คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเอง สำหรับแม่ไทยในต่างแดน

  • พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง ค.ศ. 2019 จำนวน 1000 เล่ม

 

คู่มือ ครูแม่ คู่มือการสอนภาษาไทยให้ลูกด้วยตนเองฉบับนี้สำเร็จลงได้ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากแม่ไทยในเยอรมนี/สวิตเซอร์แลนด์ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพูด/สอนภาษาไทยแก่ลูก ในการประชุมเชิงปฎิบัติการในและในการบรรยายสัญจรทั้งเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ที่ร่วมแรงกาย แรงใจ แรงสมอง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลิน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น รวมทั้งกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ให้ทุนสนับสนุนในการดำเนินงานโครงการครูแม่ ทุกท่านที่กล่าวนามมานี้ สมาคมเครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนีขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

 

เนื้อหาในเล่ม

1.“ครูแม่” คืออะไร

2.วิธีการ “ครูแม่”

3.ปัญหาและอุปสรรค

  1. ข้อเสนอแนะในการแก้ไข

บทส่งท้าย

  • ครูแม่ หรือ ครูพ่อ กับหลักการ Mehrsprachigkeit
  • “ครูแม่” ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว
  • คำขวัญของครูแม่ “มั่นใจ สม่ำเสมอ ไม่ท้อแท้”
  • สิ่งที่”ครูแม่”ไม่ควรทำ
  • ไม่มีวันสายเกินไปสำหรับการเป็น “ครูแม่”
  • การเลี้ยงดูลูก “เติมเต็ม” หรือ “แก้ไข” อดีตของแม่
  • เอกสารอ้างอิง

ภาคผนวก

สรุปการประชุมเชิงปฎิบัติการ: “การเลี้ยงลูกในสองวัฒนธรรมภาค 2 “ครูแม่” ในเยอรมนี

สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ:“ครูแม่” ในสวิตเซอร์แลนด์

Go back

Close Window