หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี

“หญิงไทยและชุมชนไทย วันนี้ ในเยอรมนี”

พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง  ค.ศ. 2014

สถานะ: “หนังสือหมดแล้ว”

 

นักวิชาการไทยและนักพัฒนาสังคมชาวไทยในเยอรมนีได้ร่ว มกันนำเสนอภาพของผู้หญิงไทยและตัวตนของชุมชนไทยในประ เทศเยอรมนี โดยใช้กรอบคิดและการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาของคนไทยใน พื้นที่(ประเทศเยอรมนี) ผ่านบทความสั้นๆ ให้ข้อมูลและภาพผู้หญิงไทยในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งอาจแตกต่างไปอีกด้านหนึ่งของภาพผู้หญิงไทย ที่มีการเผยแพร่อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสังคมไทยและเยอ รมัน และตอกย้ำให้เห็นถึงการดำรงอยู่ และพัฒนาการของชุมชนไทย ด้วยการมองปัญหาโดย “คนใน” ที่สัมผัสกับปัญหาโดยตรง มิใช่มุมมองของ “คนนอก” ที่เข้ามาศึกษาอย่างฉาบฉวย
ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องราวดีๆ มากมายดังนี้
บทนำ 40 ปีการเคลื่อนย้ายประชากรหญิงไทยมาเยอรมนี
ตอนที่ 1 ภาพรวม: หญิงไทย และชุมชนไทย วันนี้ในเยอรมนี
บทที่ 1 สถานการณ์คนไทย 2555: ตัวเลขสถิติและปัญหา
ตอนที่ 2 หญิงไทยในเยอรมนี.
บทที่ 2 หญิงไทยในฐานะภรรยาฝรั่ง(เยอรมัน)และมารดาของลู กติด
บทที่ 3 หญิงไทยและชายไทยแปลงเพศ ในงานค้าประเวณีในประเทศเยอรมนี
ตอนที่ 3 นักวิชาชีพไทย
บทที่ 4 การเรียนการสอนภาษาไทยที่ภาควิชาไทยศึกษา
บทที่ 5 บางแง่เกี่ยวกับงานแปลวรรณกรรมภาษาเยอรมัน
บทที่ 6 วิชาชีพล่าม: มุมมองของล่ามไทย
บทที่ 7 เตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแพทย์และพยาบาลในเยอรม นี: จากประสบการณ์พยาบาลไทย
บทที่ 8 ประสบการณ์เป็นนักข่าว(อิสระ) 5 ปี ในยุโรป(เยอรมนี)
บทที่ 9 การทำงานช่วยเหลือคนไทยในองค์กรเยอรมัน
บทที่ 10 การประกอบกิจการส่วนตัวของคนไทยในเยอรมนี
ตอนที่ 4 แรงงานไทย
บทที่ 11 แรงงาน(แม่บ้านไทย)ในเยอรมนี
บทที่ 12 ตามล้าง & ตามเช็ด: อาชีพทำความสะอาดในเยอรมนี
ตอนที่ 5 ศิลปินไทย
บทที่ 13 นางแบบบอดี้เพ้นท์ติ้งและโฟโต้โมเดล
บทที่ 14 พู่ไท ศิลปินไทยในเยอรมนี
บทที่ 15 เสียงดนตรีไทย ในศูนย์กศน.ฮัมบวร์ก
บทที่ 16 การตั้งกลุ่มนาฏศิลป์ไทย
บทที่ 17 กลุ่มรำไทยในเบอร์ลิน
ตอนที่ 6 วิถีชีวิตไทยในเยอรมนี
บทที่ 18 การทำงานกับคนเยอรมันในศูนย์ให้ความช่วยเหลือ
บทที่ 19 หญิงไทยต้องไปขึ้นศาล: ประสบการณ์ของล่าม
บทที่ 20 ภาพลักษณ์ของหญิงไทยในสังคมเยอรมัน การเลือกปฎิบัติ – ระหว่างลัทธิการเหยียดเชื้อชาติ เพศและชนชั้น
บทที่ 21 สนามหลวงไทยในเบอร์ลิน
บทที่ 22 งานไทยในเยอรมนี
บทที่ 23 เล่าเรื่องการจัดงานไทย
ตอนที่ 7 กลุ่ม ชมรม สมาคมไทยในเยอรมนี: ศักยภาพและความพยายามในการดูแลตนเอง
บทที่ 24 อาสาสมัครไทยในเยอรมนี: โครงสร้าง ปัญหา และทางออก
บทที่ 25 สมาคมธารา
บทที่ 26 โรงเรียนสอนภาษาเยอรมันสมาคมไทยอาสา
บทที่ 27 จนมาเป็น สมาคมไทยสปาแห่งประเทศเยอรมนี
บทที่ 28 สมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ
บทที่ 29 สมาคมกระต่ายสามตัว
บทที่ 30 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในต่างปร ะเทศ: ศูนย์การเรียน กศน. ฮัมบวร์ก
บทที่ 31 โรงเรียนรักเมืองไทย
บทที่ 32 วัดไทย
บทที่ 33 กลุ่มไทยเพื่อการช่วยตนเอง (Thai SHG)
บทที่ 34 ชมรมไทยเพื่อเพื่อนไทย เมืองแอร์ลังเงน
บทที่ 35 รักษ์ไท กลุ่มคนไทยในนอยมึนสเตอร์และเมืองใกล้เคียง
บทที่ 36 เครือข่ายคนไทยในต่างแดน ประเทศเยอรมนี (NTO)
บทที่ 37 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนไทยในเยอรมนี

Go back

Close Window